meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

1992: 78 tétellapozás: 1-30 | 31-60 | 61-78

REITERER Albert F.: Az etnicitás politikai alapjai [Kiss Katalin fordítása], 1992, 1. sz., 3-17. oldal, politológia

HECKMANN Friedrich: Etnicitás, modern nemzetállam és etnikai kisebbségek [Kiss Katalin fordítása], 1992, 1. sz., 18-22. oldal, politológia

SEEWANN Gerhard: A Kárpát-medencei német és magyar kisebbségek fejlődésének tipológiai összehasonlítása 1918-1980, 1992, 1. sz., 23-31. oldal, politológia/kisebbségkutatás

PÁZMÁNDI Zsuzsanna: Az urbanizáció hatása a szlovákiai, vajdasági magyar és német kisebbségek asszimilációjára, 1992, 1. sz., 32-47. oldal, etnoszociológia/történeti demográfia

SZEGEDI Edit: Adalékok a romániai etnikumok közötti párbeszéd történetéhez 1918-1940 között, 1992, 1. sz., 48-56. oldal, politikatörténet

SZARKA László: A magyar kisebbségek Magyarország szomszédországi kapcsolataiban, 1992, 1. sz., 57-63. oldal, politikatörténet/politológia

STEINACKER Ruprecht: Kárpáti németek a mai Szlovákia területén, 1992, 1. sz., 64-76. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

LENGYEL K. Zsolt: Keleti Svájc és Erdély 1918-1919. A nagyromán állameszme magyar alternatíváinak történetéhez [Komáromi Béla fordítása], 1992, 1. sz., 77-89. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

ROMSICS Ignác: Szláv korridor, Burgenland, Lajtabánság: koncepciók Nyugat-Magyarországról, 1917-1921, 1992, 1. sz., 90-99. oldal, politikatörténet

SPIRA György: Széchenyi és a nemzetiségi kérdés, 1992, 1. sz., 100-119. oldal, politikatörténet

TURCZEL Lajos: Pozsony és a két világháború közötti csehszlovákiai magyar sajtó, 1992, 1. sz., 120-133. oldal, sajtótörténet/művelődéstörténet

BÁN D. András: Dokumentumok csehszlovákiai magyar ellenzéki politikusok R. W. Seaton-Watsonnal folytatott megbeszéléseiről, 1992, 1. sz., 134-152. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

KOCSIS Károly: A határmenti fekvés hatása a magyarországi és horvátországi Baranya kisebbségi településeire, 1992, 1. sz., 153-174. oldal, etnoszociológia/demográfia

BOROS Ferenc: A szlovákiai magyarság az elmúlt évtizedek magyar-csehszlovák kapcsolataiban, 1992, 1. sz., 175-181. oldal, politikatörténet

MOHAY Tamás: Nemzetiségkutatás - néprajz. Nemzetiség - identitás. A IV. nemzetközi néprajzi nemzetiségkutató konferencia előadásai. Újvári Zoltán Közreműködésével szerkesztette Eperjessy Ernő - Krupa András. Békéscsaba - Debrecen, 1991., 1992, 1. sz., 182-186. oldal, kisebbségkutatás, recenzió/etnográfia, recenzió

SZARKA László: Kísérletek a kelet-közép-európai kisebbségek leírására. Révész László: Minderheitenschicksal in der Nachfolgestaaten der Donaumonarchie [...]. Wien, Wilhelm Braumüller Verlag, 1990. 453 p., 1992, 1. sz., 186-191. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

FÖLDES Csaba: A kelet-európai németek: tegnap, ma - és holnap? Max Gleissl - Barbara Mai: Die deutschen im Osten. Weistkreutz Verlag, Berlin-Bonn, 1988,1990 ; Joachim Born - Sylvia Dickgiesser: Deutschsprachige Minederheiten [...] . Mannheim, 1989 ; Deutsch als Muttersparche in Ungarn [...]. Stuttgart, 1990, 1992, 1. sz., 192-197. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

CSITE András: Magyarok Romániában- amit a népszámlálások mutatnak. Klinger András: Erdély népessége anyanyelvi összetételének alakulása. Statisztikai Szemle 1991. 813-835, 1992, 1. sz., 198-202. oldal, történeti demográfia

DOBOSSY László: Gondolatok két Fábry-könyv kapcsán. Fábry Zoltán: Merre vagy Európa? Kisebbségek a vádlottak padján. Pozsony, Pannonia Kiadó, 1991. ; Fábry Zoltán: Üresjárat 1945-1948. [...] Pozsony-Budapest, Regio-Kalligram-Madács, 1991. , 1992, 1. sz., 202-208. oldal, politikai esszé, recenzió/memoár-irodalom, recenzió

GALDIA Marcus ; HÖPP Karin: Északi nyelvek és kisebbségek. Nelu Bradean-Ebinger: Sprachkontakte und Zweispachigkeit in fennoskendinavien [...] Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991. 245 p. ; Kurt Braunmüller: Die Skandinavischen Sprachen im Überblick. Tübingen, UTB-Francke 1991. 289 p., 1992, 1. sz., 208-213. oldal, kisebbségkutatás, recenzió/etnonyelvészet, recenzió

KONTRA Miklós: Lingvicizmus. Tove Skutnabb-Kangas: Languagage, Literacy and Minorities. London, Minority Rights Group, 1992, 1. sz., 213-215. oldal, kisebbségkutatás, recenzió

***: Adatok a magyarországi kisebbségekről, 1992, 1. sz., 216-219. oldal

***: Hírek, 1992, 1. sz., 220-221. oldal, kishírek

CSEPELI György: Szimbólumok a nemzeti ideológia tudáskészletében, 1992, 2. sz., 3-18. oldal, pszichoszociológia/politológia

KNUDSEN Anne: A korzikaiak mások! Kisnemzeti gyakorlat és a grande nation, 1992, 2. sz., 19-35. oldal, politikatörténet/művelődéstörténet

FARAGÓ Béla: Van-e korzikai nép?, 1992, 2. sz., 36-58. oldal, politikatörténet/alkotmányjog

VARGA Kálmán: Telepesfalvak, kolóniák Komárom környékén (1919-1950), 1992, 2. sz., 59-75. oldal, kisebbségtörténet/gazdaságtörténet

LIPCSEY Ildikó: CASBI: az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő Pénztár működése Romániában (1945-1948), 1992, 2. sz., 76-90. oldal, politikatörténet/gazdaságtörténet

SUTAJ Stefan: A Dél-akció. A szlovákiai magyarok 1949. évi csehországi kitelepítése, 1992, 2. sz., 91-112. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

GARAMI Erika ; SZÁNTÓ János: Magyarországi szlovákok etnikai identitása, 1992, 2. sz., 113-134. oldal, kisebbségszociológia