meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

magyar : 195 tétel

ZATYKÓ Vivien: Magyar bolgárok? Etnikus identitás és akkulturáció a bánáti bulgárok körében, 1994, 3. sz.,  129-139. oldal, kisebbségtörténet/művelődéstörténet/antropológia

PUSKÁS Julianna: Három világ. Perlmann Robert: Bridging Three Worlds. Hungarian Jewish-Americans. Amherst, The University of Massachusetts Press, 1991., 1994, 1. sz.,  216-222. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

KONTRA Miklós: Magyar ethonymák Sout-Bendben, 1992, 3. sz.,  154-160. oldal, etnoszociológia

OSVÁT Krisztina ; OSVÁT Szabolcs: Magyarok a Dél Keresztje alatt. Az ausztráliai magyarság jelene dióhéjban, 2010, 2. sz.,  113-128. oldal, kisebbségtörténet

EILER Ferenc: A kisebbségi autonómia gondolata és a nemzetközi politika a két világháború közötti Köztes-Európában 1919–1938, 2009, 3. sz.,  179-196. oldal, politikatörténet/kisebbségpolitika

SZÁSZ Zoltán: Autonómiavágyak és realitások a Habsburg Monarchia alkonyán, 2009, 3. sz.,  167-178. oldal, politikatörténet/kisebbségpolitika

NAGY Pál: Cigány foglalkoztatás-politika Szabolcs-Szatmár megyében (1951-1956) , 2009, 4. sz.,  81-117. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia

PAPP Z. Attila: A romániai roma-magyar kötődésű népesség az 1992. és 2002. évi népszámlálási adatok tükrében, 2010, 1. sz.,  96-140. oldal, demográfia/kisebbségkutatás

VÉCSEY Károly: Cigányok a székelyföldi Parajdon, 1995, 1-2. sz.,  64-77. oldal, etnoszociológia/pszichoszociológia

PRAZÁK Richard: Cseh-magyar kulturális kapcsolatok 1945-ig, 1990, 3. sz.,  28-51. oldal, művelődéstörténet

KUGLER Ferenc: A csehszlovák-magyar lakosságcsere lebonyolítása Békés és Csanád megyében, 1996, 4. sz.,  47-72. oldal, társadalomtörténet/politikatörténet

BALLA Kálmán: A csehszlovákiai magyar irodalom válaszútja, 1990, 1. sz.,  149-159. oldal, irodalomtörténet- és kritika/művelődéstörténet

DOBOSSY László: Irodalom és nemzetiség. Két antológia tanulságai {Tóth László (szerk): Szélén az országútnak. Csehszlovákiai magyar költők, 1919-1989. Budapest, 1990. ; Molnár Imre - Tóth László: Mint fészkéből kizavart madár...A hontalanság éveinek irodalma Csehszlovákiában 1945-1949. Bp., 1990] , 1991, 1. sz.,  202-205. oldal, antológia, recenzió

TURCZEL Lajos: Pozsony és a két világháború közötti csehszlovákiai magyar sajtó, 1992, 1. sz.,  120-133. oldal, sajtótörténet/művelődéstörténet

VARGA Sándor: Csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom az 1960-as években, 1990, 2. sz.,  161-166. oldal, intézménytörténet/politikatörténet

ANGYAL Béla : A csehszlovákiai magyarság anyaországi támogatása a két világháború között, 2000, 3. sz.,  133-178. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

GYURCSÍK Iván: A szlovákiai magyar pártok karaktere és genézise, 1996, 3. sz.,  169-191. oldal, politikatörténet/politológia

HÁMORI Péter: Székely-oláh görög katolikus sorstörténet, 2007, 2. sz.,  189-222. oldal, egyháztörténet

ZAKARIÁS Ildikó: Identifikációs narratívák Magyarországra áttelepült erdélyi diplomások élettörténeteiben, 2008, 3. sz.,  135-167. oldal, vándorlástörténetek/antropológia

CSÓTI Csaba: Az 1916. évi román támadás menekültügyi következményei, 1999, 3-4. sz.,  226-242. oldal, társadalomtörténet/demográfia

SIMON Zsuzsanna: Erdély köz- és szakigazgatása a második bécsi döntés után, 1995, 4. sz.,  60-82. oldal, közigazgatás/politikatörténet

BÁRDI Nándor: Az erdélyi magyar humán tudományosság önszemléletéről [Tizenkét év.Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. I. kötet. Szerk. Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002. 502 p., 2002, 3. sz.,  163-185. oldal, társadalomtudomány-történet/kisebbségkutatás/művelődéstörténet

GÖDRI Irén: A romániai magyar menekültek kivándorlásának motivációs háttere és ideológiai vonatkozásai, 1998, 3. sz.,  75-99. oldal, pszichoszociológia/etnoszociológia

KEMÉNYFI Róbert: Etnikai térszerkezeti vizsgálatok multietnikus települések néprajzi kutatásában, 1996, 4. sz.,  120-132. oldal, etnikai földrajz

HORVÁTH István: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  44-48. oldal, kisebbségkutatás, ankét

KEMÉNYFI Róbert: Nehéz örökség - Az SS szerepének emlékezete a magyar etnikai térképezés történetében, 2010, 4. sz.,  3-32. oldal, etnikai földrajz

OROSZ Ildikó: Anyanyelvi/anyanyelvű oktatás szórványban. Kárpátaljai helyzetkép, 2001, 4. sz.,  159-180. oldal, oktatásszociológia

CSÁKY Á. Zseyke: Együttműködés? Magyarország képviselői az Európai Parlamentben , 2008, 1. sz.,  120-141. oldal, politikatörténet

SÁGHY Erna: Cigánypolitika Magyarországon 1945-1961, 1999, 1. sz.,  16-35. oldal

BENCSIK Péter: Útiokmányok, utazási lehetőségek és határforgalom a XX. századi Magyarországon , 2002, 2. sz.,  31-50. oldal, közigazgatás

FÁBRI István: Magyar nyelvű felsőoktatás és tudományosság a Kárpát medencében, 2001, 4. sz.,  132-157. oldal, oktatásszociológia

BÁRDI Nándor: Törésvonalak a határon túli magyar politikában, 1989-1998, 1999, 2. sz.,  157-. oldal, politikatörténet/politológia

FERENC Viktória: A kisebbségi magyar felsőoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok, 2010, 3. sz.,  59-90. oldal, oktatáspolitika

KOVÁCS Éva: Államosítás vagy államosódás? Az 1898-as gazdasági és hitelszövetkezetekről szóló XXIII. törvény, 2007, 2. sz.,  113-139. oldal, politikatörténet

PÁL Judit: A hivatalos nyelv és a hivatali nyelvhasználat kérdése Erdélyben a 19. század közepén, 2005, 1. sz.,  3-26. oldal, társadalomtörténet/művelődéstörténet/politikatörténet

KOVÁCS Éva ; KRIZA Borbála : Külföldiek és más "idegenek" a magyar sajtóban az 1945-ös, az 1990-es és a 2000-es évben, 2004, 4. sz.,  133-153. oldal, sajtóaszociológia/médiaszociológia

GYUROK János: Jugoszláviai menekültek Magyarországon, 1994, 4. sz.,  50-65. oldal, pszichoszociológia/kisebbségtörténet

TÓTH István: Szempontok a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbség önszerveződésének történetéhez, 1991, 2. sz.,  130-147. oldal, kisebbségtörténet

OROSZ Ildikó ; CSERNICSKÓ István ; SOÓS Kálmán ; BRENZOVICS László ; GABÓDA Béla: A kárpátaljai magyar felnőttképzés és szakképzés esélyei, 2005, 2. sz.,  27-56. oldal, oktatáspolitika

CSERNICSKÓ István: Az ukrán nyelv Kárpátalján, 1998, 1. sz.,  5-48. oldal, politikatörténet

KARMACSI Zoltán: Választási sajtótömörülés Kárpátalján, 2002, 4. sz.,  247-263. oldal, médiaszociológia

FOSZTÓ László: Magyar orientalizmus [Edward W. Said: Orientalizmus. Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000. 666 p.], 2001, 1. sz.,  250-259. oldal, kultúrfilozófia

BÁRDI Nándor : A Keleti Akció I-II. Az erdélyi magyar intézmények támogatása, 1995, 3 ; 4. sz.,  89-134 ; 3-28. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SZARKA László: A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. A Jászi-féle nemzetiségi minisztérium tevékenységéről, 1990, 1. sz.,  49-65. oldal, politikai dokumentumok/kisebbségtörténet

TÓTH Judit: Hogyan vélekednek az állampolgárságról a parlamentben?, 2004, 4. sz.,  36-50. oldal, politológia

HALÁSZ Iván: A kettős állampolgárság mint a magyar nemzetpolitika eszköze?, 2004, 4. sz.,  18-35. oldal, politológia

GYÖRGYI Annamária: A mumusok és a Kék Madár. Mi történt ? Miről beszél(t)ünk? Bárdi Nándor történésszel, a Teleki László Intézet, Közép-európai Tanulmányok Központjának tudományos főmunkatársával Györgyi Annamária készített interjút a kettős állampolgárság és az erre vonatkozó népszavazás vitájáról., 2004, 4. sz.,  51-84. oldal, politológia, interjú

BAKA András: Az új magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi törvény koncepciójáról, 1990, 4. sz.,  59-66. oldal, politológia/jogtudomány

BODÁNÉ PÁLOK Judit: Kisebbségi jogok és intézmények Magyarországon, 1996, 1. sz.,  125-141. oldal, politológia/adminisztráció

SZARKA László: A magyar kisebbségek Magyarország szomszédországi kapcsolataiban, 1992, 1. sz.,  57-63. oldal, politikatörténet/politológia

BÍRÓ Béla: Kossuth paradoxon, 1991, 2. sz.,  108-118. oldal, politikatörténet/mentalitástörténet

FÖGLEIN Gizella: A magyarországi nemzeti kisebbségek helyzetének jogi szabályozása, 1997, 1. sz.,  35-64. oldal, jogtörténet

BRUNNER Georg: Nemzetállamok és kisebbségek Európa keleti felében, 1992, 3. sz.,  3-36. oldal, politológia/politikatörténet

BAKK Miklós: Elit és kisebbségi társadalom. Bíró A. Zoltán: Stratégiák vagy kényszerpályák? KAM[...] és Pro-Print Könyvkiadó közös kiadása, Csíkszereda, 1998., 1999, 3-4. sz.,  272-278. oldal, antropológia, recezió

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 1. (Aide memoire) Az erdélyi magyarság problémái, 1993, 2. sz.,  171-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

ORBÁN Sándor: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól, 1993, 2. sz.,  163-170. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 2. "A Romániai Magyar Népi Szövetség nevében", 1993, 2. sz.,  175-180. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 3. A Magyar Népi Szövetség 1945. november 16. és 20. között Marosvásárhelyen tartott országos intézőbizottsági gyűlésének jegyzőkönyvéből, 1993, 2. sz.,  181-196. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

***: Mit kívánt az erdélyi magyarság 1945-ben? Dokumentumok az RMNSZ 1945. tavaszi és őszi programváltozásairól. 4. Luca László beszéde, 1993, 2. sz.,  197-202. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

KOVÁCS G. László: Sona Gabzdilova: Skoly s mad'arskym vyucovacim jazykom na Slovensku [...]. Kosice, 1991. 53 p., 1993, 1. sz.,  209-210. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

DOLNÍK Erzsébet: A szlovákiai magyar oktatásügy helyzete, 1994, 3. sz.,  28-45. oldal, oktatáspolitika/oktatásszociológia

EILER Ferenc ; KOVÁCS Nóra: A kisebbségi önkormányzatok rendszere Magyarországon, 2000, 3. sz.,  81-111. oldal, alkotmányjog

GYUROK János: A pécsi Horvát Intézet, 1992, 3. sz.,  202-206. oldal, intézménytörténet

ILIC Vladimir: Vajdaság lehetőség a múlton és az interetnikus összetűzéseken való felülkerekedésre [Fordította: Horváth György], 2002, 3. sz.,  46-73. oldal, etnoszociológia

LISZKA József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok ismeretéhez, 1990, 3. sz.,  220-230. oldal, kulturszociológia

ERDŐSI Péter: A kulturális örökség meghatározásának kísérletei Magyarországon, 2000, 4. sz.,  26-44. oldal, kulturpolitika

PÁL János: A zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájában, 2009, 1. sz.,  117-146. oldal, egyháztörténet/kisebbségtörténet

BOTTONI Stefano: A sztálini "kis Magyarország" megalakítása (1954), 2003, 3. sz.,  89-125. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GAGYI József: Határ, amely összeköt, 2003, 3. sz.,  126-148. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

ÁBRAHÁM Barna: A Balkán képe a 19-20. századi magyar geopolitikai és tudományos gondolkodásban, 2007, 2. sz.,  47-78. oldal, politikatörténet/eszmetörténet

TÓTH Judit: A diaszpóra a jogszabályok tükrében, 1999, 3-4. sz.,  46-92. oldal, jogtudomány

SZENTANNAI Ágota: Párhuzamok és különbségek, 2002, 2. sz.,  294-300. oldal, oktatásszociológia, konferencia

BERGER Ágnes: Magyar nemzeti identitástudat az EU csatlakozás tükrében. Multinacionális cégek munkatársaival készített interjúkon alapuló kvalitatív elemzés, 2005, 1. sz.,  114-125. oldal, pszichoszociológia

POMOGÁTS Béla: Irodalmunk egysége (És ami ebből következik), 1990, 2. sz.,  45-51. oldal, irodalomelmélet

CHIKÁN Bálint: Van-e magyar képzőművészet? (És miben egységes, ha nincs?), 1990, 4. sz.,  112-120. oldal, művészettörténet- és kritika

BORSODY István: A 20. századi magyar kérdés előzményei a közép-európai állami és nemzeti fejlődés tükrében, 1990, 4. sz.,  1-18. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

BALÁZS Mihály: Magyar vonatkozású kora újkori nyomtatványok és kéziratok kutatása erdélyi és nyugat-európai gyűjteményekben, 2003, 4. sz.,  163-176. oldal, művelődéstörténet

RÁTKAI Árpád: A kisebbségi önkormányzatok legitimációhiánya, 2000, 3. sz.,  112-132. oldal, alkotmányjog

MOLNÁR Imre: Váradi Vilmos: Érdek és jogérvényesítés a kisebbségi törvény alapján. Budapest, 1994., 1994, 3. sz.,  187-189. oldal, polgári jog, recenzió

KATUS László: Egy kisebbségi törvény születése. Az 1868. évi nemzetiségi törvény évfordulójára, 1993, 4. sz.,  99-128. oldal, jogtörténet/politikatörténet

NIEDERHAUSER Emil: Kisebbségpolitika - a gyakorló politikus szemével. [Tabajdi Csaba: Az önazonosság labirintusa. A magyar kül- és kisebbségpolitika rendszerváltása], 1991, 4. sz.,  180-183. oldal, etnoszociológia, recenzió

SZESZTAY Ádám: Összefoglaló a magyarországi nemzetiségi politikáról. [Tilkovszky Loránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Csokonai Kiadó, Debrecen, 1998.], 1991, 4. sz.,  183-188. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

DOBOS Balázs: A nemzeti és etnikai kisebbségek hatékony közéleti részvétele Magyarországon, 2009, 2. sz.,  125-142. oldal, kisebbségkutatás

SPIRA György: Széchenyi és a nemzetiségi kérdés, 1992, 1. sz.,  100-119. oldal, politikatörténet

SZARKA László: A szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának kormányzati szerepvállalásáról, 2000, 4. sz.,  122-149. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet/politikai analízis

SÁFÁRY László: Nyugat-európai izlésáramlatok a felvidéki magyar költészetben (1920-1938), 1990, 4. sz.,  121-144. oldal, irodalomtörténet- és kritika

SCIANDA Tamás: Félúton: Solyóm László külpolitikája, 2008, 1. sz.,  97119. oldal, politikatörténet, esetelemzés

KLEJÁNSZKI Sarolta: A Kádár-rendszer és az eurokommunizmus. Párbeszéd a francia kommunistákkal, 2006, 4. sz.,  163. oldal, politikatörténet

RÉDEI L. Mária: Menekültügyi hírek, beszámolók (Nemzetközi szeminárium, Budapest, 1991. április28-május 4.), 1991, 4. sz.,  212-215. oldal, menekültügy, szeminárium

***: A Kormány 1037/1991/VIII. 6.sz. határozata a Migrációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról, 1991, 4. sz.,  215-216. oldal, politikai dokumentumok

BAKK Miklós: A határontúliság fenomenológiája. Öllős László: Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok. Fórum Kisebbségkutató Intézet, Somorja, 2008., 2009, 1. sz.,  154-159. oldal, politológia, recenzió

NÉMETH Szilvia ; SZILASSY Eszter: Tegyük akadálymentessé magunkat! Sajátos nevelési igényű tanulók és az integrált oktatás Magyarországon, 2006, 1. sz.,  102-145. oldal, oktatáspolitika/gyógypedagógia

BRANDT Juliane: Joachim von Puttkamer: Schulalltag und nationale Integration in Ungarn: Slowaken, Rumänien und Siebenbürger Sachsen in der Auseinnadersetzung mit der ungarichen Staatside 1867-1914. [...] Oldenburg: München, 2003. 531 p., 2005, 1. sz.,  134-138. oldal, oktatástörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

KÓSA András: Kisebbségi oktatással kapcsolatos panaszok az oktatási jogok biztosításának hivatalában , 2003, 3. sz.,  266-280. oldal, oktatáspolitika

MARIÁN Béla ; SZABÓ Ildikó: A kisebbségi oktatás intézményi környezete Magyarországon, 2003, 3. sz.,  149-218. oldal, oktatásszociológia

IMRE Anna: Tanulók a nemzetiségi oktatásban, 2003, 3. sz.,  219-245. oldal, oktatásszociológia/etnoszociológia

POPÉLY Gyula: A magyar pártok 1936. évi fúziója Csehszlovákiában, 1990, 4. sz.,  92-111. oldal, politikatörténet

KOCSIS Gabriella: Peter Haslinger: Der garische Revisionismus und das Burgenlend 1922-1932. Frankfurt am Main: Lang, 1994. 221 , 1994, 4. sz.,  197-198. oldal, politikatörténet, recenzió

KOVÁCS Anikó: Adalékok a magyar revíziós mozgalom történetéhez, 1994, 3. sz.,  70-94. oldal, politikatörténet

PAPP Z. Attila: Budapesti egyetemek és folyóiratok a "szakmában". Az intézményesült szociológia néhány vonatkozása a 90-es években Magyarországon, 2000, 1. sz.,  249-265. oldal, szociológia-történet

BÁRDI Nándor: Magyar-magyar párbeszéd a támogatáspolitikáról (2004-2007), 2007, 4. sz.,  128-164. oldal, politológia/politikatörténet

KARÁDY Viktor: A magyar zsidóság regionális és társadalmi rétegződéséről (1910), 1994, 2. sz.,  45-70. oldal, etnoszociológia/kisebbségtörténet

SZARVAS Zsuzsa: A zsidó-magyar együttélésről. ...és hol a vidék zsidósága?... (Történeti és néprajzi tanulmányok a falusi, mezővárosi zsidók és nem zsidók együttéléséről). Szerkesztette Deáky Zita - Csoma Zsigmond - Vörös Éva. Budapest, Centrál-Európa Alapítvány, 1994. 265 p., 1994, 2. sz.,  223-226. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/etnográfia, recenzió

STARK Tamás: A magyar zsidóság a vészkorszakban és a második világháború után. Statisztikai áttekintés, 1993, 3. sz.,  140-150. oldal, kisebbségtörténet/etnoszociológia/történeti demográfia

LŐRINCZ D. József: Identitáspolitika, racionalizálás, nosztalgia, neveletlenség. (Egry Gábor: "Otthonosság és idegenség. Identitáspolitika és nemzetfelfogás Magyarországon a rendszerváltás óta" című könyvéről., 2010, 2. sz.,  139-156. oldal, politológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

LOSONC Alpár: Központ és gravitáció. Bárdi Nándor: Tény és való - a budapesti kormányzatok és a határon túli magyarság kapcsolattörténete. Pozsony, Kalligram, 2004., 2004, 3. sz.,  167-182. oldal, politikatörténet, recenzió/társadalomtörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió/kapcsolattörténet, recenzió

KÖPECZI Béla: Egy román kortárs a reformkori magyar politikai gondolkodásról, 1993, 2. sz.,  121-146. oldal, eszmetörténet/művelődéstörténet

MICHELA Miroslav: Emlékezet, politika, Trianon. A legújabbkori szlovák-magyar kapcsolatok"új kezdetének" kontextualizálása [Fordította: Simon Attila, 2007, 4. sz.,  81-92. oldal, historiográfia/politológia

LÁZÁR György: Szekfű Gyula és a moszkvai magyar követség jelentései, 1995, 1-2. sz.,  192-204. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

BÉKÉS Csaba: Dokumentumok a magyar kormány-delegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól, 1992, 3. sz.,  161-194. oldal, politikatörténet/diplomáciatörténet/politikai dokumentumok

CSETE Örs: Javaslat a Magyariskola Program kimunkálására, 2006, 1. sz.,  3-18. oldal, oktatáspolitika

ERDEI Attila ; PAPP Z. Attila: Közös pontok s konfliktusok a Magyariskola Program fogadtatásában, 2006, 1. sz.,  19-43. oldal, oktatásszociológia, közvéleménykutatás

RÁSKY Béla: 1956 mint az osztrák történelem szerves része, 2007, 3. sz.,  37-46. oldal, historiográfia

SZESZTAY Ádám: Nemzetiségi törekvések az 1956-os forradalomban, 1994, 2. sz.,  106-126. oldal, politikatörténet

KARSAI László: Cigánykérdés Magyarországon 1944-1945, 1991, 1. sz.,  124-143. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

TILKOVSZKY Loránt: A kényszermigráció két példája. Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között. Kecskemét, 1993. 221 p., 1994, 4. sz.,  177-182. oldal, kisebbségtörténet, recenzió/politikatörténet, recenzió

DOBOS Balázs: Kisebbségpolitika és kisebbségpolitikai intézményrendszer Magyarországon, 1948-1993 között, 2007, 3. sz.,  147-172. oldal, politikatörténet

ROMSICS Ignác: Szláv korridor, Burgenland, Lajtabánság: koncepciók Nyugat-Magyarországról, 1917-1921, 1992, 1. sz.,  90-99. oldal, politikatörténet

KERTÉSZ WILKINSON Irén: A zenei gyakorlat mint kulturális és társadalmi megnyílvánulás. (Előzetes tanulmány a magyarországi romák és az ír vándorcigányok zenei összehasonlításához), 1999, 1. sz.,  121-136. oldal, etnomuzikológia

KOVATS Martin: Az első Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat tevékenysége, 1999, 1. sz.,  36-61. oldal, kisebbségtörténet

***: Romanap a magyar országgyűlésben. A magyarországi cigányság helyzetéről és a kormány cigányságot érintő legsürgősebb intézkedéseiről [Részlet a parlamenti romanapra a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által készített vita anyagából], 1996, 2. sz.,  97-139. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet/etnoszociológia

TILKOVSZKY Loránt: Az asszimiláció évtizedei. [Fehér István: Az utolsó percben. Magyarország nemzetiségei 1945-1990. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1993. 344.], 1993, 4. sz.,  184-186. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SZARKA László: Tilkovszky Loránt: nemzetiség és magyarság. Nemzetiségpolitika Magyarországon Trianontól napjainkig. Budapest, Ikva Kiadó, 1994. 164 p., 1995, 3. sz.,  225-226. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

NIEDERHAUSER Emil: A németség nehéz útja [Tilkovszky Lóránt: Német nemzetiség - magyar hazafiság. Tanulmányok a magyarországi németség történetéből. Pécs, JPTE TK Kiadói Irodája, 1997. 361 p.] , 1998, 2. sz.,  212-217. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

SEEWANN Gerhard: A nyelv és a hagyomány megőrzésének lehetőségei [Wolf Tibor fordítása], 1990, 2. sz.,  52-63. oldal, etnoszociológia

SZARKA László: Haslinger Peter: Arad, November 1918. Oszkár Jászi und die Rumänen in Ungarn bis 1918 (= Zur Kunde Südeuropas II/19. Wien- Köln - Weimar, Bohlau Verlag 1993. 165.) , 1993, 3. sz.,  223-224. oldal, politikatörténet, recenzió

GÁL Róbert: Két pontatlan írás, indulattal. [Bobák, Jan: Vymena obyvatelstva medzi Cesko-Slovenskom a Madarskom 91947-1948) (A Cseh-Szlovákia és Magyarország közötti lakosságcsere) Bratislava, Vydavatelstvo Kubko Goral, 1997. 51 p. U.ö.: Zapas Slovakov v Madarsku za narodnostné práva (1945-1948) (A magyarországi szlovákok küzdelme nemzetiségi jogaikért) Bratislava, Kubko Goral, 1997. 51 p.], 1998, 1. sz.,  221-224. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

TÓTH István: Szlovák nemzetiségi törekvések a két világháború között, 1994, 1. sz.,  156-174. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

KARÁDY Viktor: A magyarországi antiszemitizmus: kísérlet egy történelmi kérdéskör megközelítésére [Lázár Guy fordítása], 1991, 2. sz.,  3-35. oldal, mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GUY Lázár: A kisebbségek szerepe a nemzeti identitás kialakulásában, 1995, 1-2. sz.,  28-63. oldal, pszichoszociológia/közvéleménykutatás

TORÓ Tibor Ifj.: A "kis MÁÉRT'' a magyar nyelvű sajtóban, 2006, 3. sz.,  81-95. oldal, sajtóanalízis/sajtószociológia/politikatörténet

BALOGH I. Béni: Az erdélyi magyar menekültkérdés 1939 és 1944 között, 1999, 3-4. sz.,  243-265. oldal, társadalomtörténet/demográfia

KOVÁCS Éva ; MELEGH Attila: Millenium és társadalomtörténet. Benda Gyula társadalomtörténésszel beszélget Kovács Éva és Melegh Attila, 2000, 2. sz.,  35-54. oldal, társadalomtörténet, interjú

FÁBRI György ; HORVÁTH Tamás: Befektetői igények és szakképzettségi realitás a Kárpát-medencében , 2001, 4. sz.,  50-84. oldal, kisebbségkutatás/gazdaságszociológia

CSÁKÓ Mihály: Az ezredforduló munkaerőkihívásai a Kárpát-medencében, 2001, 4. sz.,  85-112. oldal, kisebbségkutatás/gazdaságszociológia

SZABÓ Ildikó: Szocializációs folyamatok a muravidéki magyarok körében, 1994, 1. sz.,  128-144. oldal, etnoszociológia

SZILÁGYI N. Sándor: Nyelvében él a nemzet, 2002, 4. sz.,  159-177. oldal, nyelvfilozófia, esszé

LOSONCZ Alpár: A nemzet mint értelmezés, 2002, 4. sz.,  116-130. oldal, politológia

POMOGÁTS Béla: A kulturális regionalizmus hagyománya és jövője, 1991, 2. sz.,  89-97. oldal, művelődéstörténet/irodalomtörténet- és kritika

BODÁNÉ PÁLOK Judit : Egy törvény története, 1993, 3. sz.,  182-192. oldal, politikatörténet/jogtörténet

PAVLOVICS Attila ; GYUROK János: Kisebbségek - érdekképviselet. Pécsi regionális tapasztalatok, 2005, 4. sz.,  131-150. oldal, etnoszociológia

KONTRA Miklós: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  53-61. oldal, kisebbségkutatás, ankét

CSERNICSKÓ István ; PÉNTEK János ; SZABÓMIHÁLY Gizella: A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája, 2010, 3. sz.,  3-36. oldal, kisebbségkutatás/szociolingvisztika

MOLNÁR Gusztáv: Köztes-Európa - geopolitikai térség vagy választóvonal? (Vázlat), 1999, 2. sz.,  59-80. oldal, geopolitika

HOLZER Werner ; MÜNZ Rainer: A magyar nyelvcsoport Burgenlandban [Fordította: Nagy Anikó], 1997, 1. sz.,  165-181. oldal, kisebbségszociológia/kisebbségtörténet

RÁSKI Béla: A menekülteknek igenis vannak kötelezettségei is...: az 1956-os forradalom az osztrák kollektív emlékezetben, 2001, 3. sz.,  32-46. oldal, antropológia

VÁRADI Mónika Mária ; BADIS Róbert ; WASTL-WALTER Doris ; VEIDER Friedrich: A végek csöndje. Határ-narratívák az osztrák-magyar határvidékről., 2002, 2. sz.,  85-105. oldal, pszichoszociológia

BENISCH Artúr: Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához (1945), 1990, 1. sz.,  134-148. oldal, politikai dokumentumok/politikatörténet

DÉNES Iván Zoltán: Önrendelkezés, nemzet, nacionalizmus. Egy értelmezés kontextusai, 2002, 4. sz.,  58-78. oldal, eszmetörténet

NIEDERHAUSER Emil: Egy történész reflexiói a nemzetre vonatkozó elméleti kérdésekről, 2002, 4. sz.,  131-137. oldal, történetfilozófia, esszé

STIPKOVITS Ferenc: A Rába-menti szlovének történetéből, 1994, 2. sz.,  91-105. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

SÁRÁNDI Tamás: A kis magyar világról, ugyanúgy. Daniela Balu: Biserica româneasca din judetul Satu Mare în anii dictatului de la Viena. Tristete si speranta (A román egyház Szatmár megyében a bécsi diktátum éveiben. Szomorúság és remény), Editura Vasile Goldis University Press, Arad, 2010, p. 400, 2010, 4. sz.,  193-202. oldal, egyháztörténet, recenzió

ZAHORÁN Csaba: Egy kicsi, de fontos könyvről. Dan Manolãchescu: Székelyföld mítoszai. (Mituri ale Þinutului Secuiesc. Mic îndreptar de convieþuire româno-maghiarã în Secuime). ZAKA Edit Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2009, Fordította: Vasiliu Ana, 2009, 3. sz.,  221-227. oldal, politikai publicisztika, recenzió

SZÖVÉNYFI Katalin: Keményfi Róbert: Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar-román faluban. Debrecen, KLTE Néprajzi tanszék, 1994. 161 p., 1995, 1-2. sz.,  236-239. oldal, etnoszociológia, recenzió/etnogeográfia, recenzió

MÁRTON János: A romániai közoktatás finanszírozása, 2008, 2. sz.,  161-187. oldal, oktatásszociológia/közigazgatás

***: PAPP Z. Attila (szerk): Kihasználatlanul. A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere. Csíkszereda, Soros Oktatási Központ, 2005., 2005, 3. sz.,  204-207. oldal, oktatáspolitika, recenzió

MÁRTON János: Felnőttképzés Romániában, 2005, 2. sz.,  57-83. oldal, oktatáspolitika

PAPP Z. Attila: Felnőttképzés és iskolarendszerű szakképzés viszonya (kisebbségi - romániai magyar - közegben), 2005, 2. sz.,  84-91. oldal, oktatáspolitika

FILEP Tamás Gusztáv: Arccal a falnak. Varró János életéről és életművéről, 2009, 2. sz.,  171-196. oldal, biográfia/művelődéstörténet/irodalomtörténet- és kritika

UDVARDY Frigyes: A romániai magyar közélet 1997. évi kronológiája, 1998, 1. sz.,  170-201. oldal, politikai kronológia

PAPP Z. Attila: Romániai magyar felsőoktatási politikák?, 2002, 2. sz.,  301-307. oldal, oktatásszociológia, konferencia

FÓRIS-FERENCZI Rita: Értelmezési kontextusok a minőség fogalmához a romániai középfokú oktatásban, 2004, 2. sz.,  15-56. oldal, oktatáspolitika

MANDEL Kinga: Változó oktatási minőségfogalom az erdélyi magyar középiskolák igazgatóinak értelmezésében, 2004, 2. sz.,  57-78. oldal, oktatásszociológia

PAPP Z. Attila: Pedagógusok és minőségkoncepciók a romániai magyar közoktatásban (egy kérdőíves vizsgálat tanulságai), 2004, 2. sz.,  79-103. oldal, oktatásszociológia

TÁNCZOS Vilmos: Adatok az 1977-1991 közötti Hargita megyei magyar nyelvű oktatásról, 1991, 2. sz.,  193-204. oldal, művelődéstörténet/kisebbségtörténet

GÁBOS András: Adatok a romániai tanügyi törvényhez, 1994, 3. sz.,  46-69. oldal, oktatáspolitika/politikai dokumentumok

***: Papp Z. Attila: Keretizmus. A romániai magyar sajtó és működtetői 1989 után, 2006, 1. sz.,  249-250. oldal, sajtószociológia, recenzió

ENYEDI Sándor: A romániai magyar sajtó és tömegkommunikáció 1944 után, 1991, 3. sz.,  174-193. oldal, sajtótörténet

PULAY Gergő: Etnicitás, állampolgárság és munkaerőpiaci kategorizáció, 2006, 2. sz.,  25-42. oldal, politikai szociológia/etnoszociológia

KISS Tamás: Demokrácia?! - Kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei -, 2002, 4. sz.,  264-295. oldal, politikai szociológia, felmérés

VARGA E. Árpád: Az erdélyi magyarság asszimilációs mérlege a XX. század folyamán, 2002, 1. sz.,  171-205. oldal, demográfia/etnoszociológia

BLOMQUIST Andres: A magyar elit stratégiái és diszkurzusai a két világháború közötti Romániában. Horváth Sz. Ferenc: Elutasítás és alkalmazkodás között. A romániai magyar kisebbségi elit politikai stratégiái (1931-1940). Pro-Print, Csíkszereda, 2207. [Fordította Szeljak György], 2009, 1. sz.,  147-153. oldal, politikatörténet, recenzió/kisebbségtörténet, recenzió

PAPP Z. Attila: Átmenetben: a romániai magyarok társadalmi pozícióinak alakulása 1992-2002 között, 2008, 4. sz.,  155-230. oldal, demográfia/etnoszociológia

RÁC Lívia: A szerbiai oktatási rendszer finanszírozása és néhány kisebbségi vonatkozása , 2008, 2. sz.,  188-209. oldal, oktatásszociológia/közigazgatás

FRIED István: Szlovákok Pest-Budán a 19. században, 1990, 3. sz.,  52-65. oldal, művelődéstörténet

KOVAC Dusan: A szlovák-magyar kapcsolatok történeti kérdéseiről, 1990, 4. sz.,  82-91. oldal, historiográfia

FRIED István: Ján Kollár magyar környezetben, 1993, 2. sz.,  147-162. oldal, művelődéstörténet

NIEDERHAUSER Emil: Augustin Marko-Pavol Martinicky: A szlovák magyar viszony - múlt és jelen tükrében. Bratislava, 1996. Demokrácia és Humanizmus Védelmében Szlovák Tórsaság, 50 p., 1998, 3. sz.,  203-205. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

CSEKE Márta: Vita tudományról és történelemről, 1990, 3. sz.,  66-69. oldal, historiográfia

SZALAY Ladislav: Malmok és molnárok, 1990, 3. sz.,  74. oldal, historiográfia

ALNER Juraj: A magyar-szlovák sorsközösség, 1992, 2. sz.,  175-188. oldal, politikatörténet

NIEDERHAUSER Emil: A dialógus dícsérete (Válasz Dr. Juraj Alner cikkére), 1992, 2. sz.,  189-195. oldal, politikatörténet

VADKERTY Katalin: A csehszlovák-magyar lakosságcsere hivatalos szlovák értékelése, 1993, 3. sz.,  119-139. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

BARABÁS Béla ; KOVÁCS Éva ; MOLNÁR Imre: Vizsgálódások a határon túli magyarság körében. A szlovákiai magyar tannyelvű középiskolák diákjainak nemzeti azonosságtudatáról, 1990, 3. sz.,  191-219. oldal, kisebbségszociológia

SZALATNAI Rezső: A csehszlovákiai magyarok 1938 és 1945 között - II. rész, 1990, 3. sz.,  163-190. oldal, kisebbségtörténet/politikatörténet

HAMBURGER Judit: A szlovákiai magyarokról - másképpen. [KUsy. Miroslav: Cos nasimi mad'armi. (Mi legyen a magyarjainkkal?). Bratislava, Kalligram, 1998. 230 p., 1998, 1. sz.,  215-221. oldal, politológia, recenzió

GYURGYÍK László: A szlovákiai magyarok társadalomszerkezete a 90-es években, 2008, 4. sz.,  77-101. oldal, demográfia/etnoszociológia

FEJŐS Zoltán: A tengerentúli magyar egyházak, 1991, 3. sz.,  89-105. oldal, egyháztörténet/vallásszociológia

MOLNÁR Eleonóra: Törésvonalak a pedagógustársadalomban. A kárpátaljai magyar pedagógusok egy kérdőíves vizsgálat tükrében, 2006, 1. sz.,  175-197. oldal, oktatásszociológia

SZERBHORVÁTH György: A kisebbségi mint tudományos sarlatán. Vajda Gábor: Remény a megfélemlítettségben. A délvidéki magyarság eszme- és irodalomtörténete. 1. k. (1945-1972), 2008, 1. sz.,  143-157. oldal, eszmetörténet, recenzió/irodalomtörténet- és kritika, recenzió/művelődéstörténet, recenzió

SZERBHORVÁTH György: Háború, irodalom - háborús irodalom a vajdasági magyar irodalomban (1991-2005) , 2005, 3. sz.,  89-119. oldal, irodalomtörténet- és kritika/irodalomszociológia

HORVÁTH György: Március 15-e a vajdasági magyar sajtóban, 1996, 4. sz.,  133-158. oldal, sajtóanalízis/médiaszociológia/politikatörténet

VÉKÁS János: Vajdasági magyar eseménynaptár 1988-1997 [Összeállította Vékás János], 1998, 2. sz.,  151-185. oldal, politikai kronológia

CSORBA Béla: A lábadozástól az elsorvadásig. A vajdasági magyar iskolaügy a második világháború után, 1994, 1. sz.,  96-117. oldal, kisebbségtörténet/művelődéstörténet

BADIS Róbert: A vajdasági magyar népesség társadalmi szerkezete két népszámlálás tükrében 1991, 2002, 2008, 4. sz.,  102-154. oldal, demográfia/etnoszociológia