meister róbert


Regio -- Kisebbség, politika, társadalom (1990-2010)

 

 

roman : 79 tétel

IORDACHI Constantin: Állampolgárság és nemzeti identitás Romániában - történeti áttekintés- [Fordította: Takács Mónika], 2000, 3. sz.,  27-61. oldal, jogtörténet/alkotmányjog

EILER Ferenc: A kisebbségi autonómia gondolata és a nemzetközi politika a két világháború közötti Köztes-Európában 1919–1938, 2009, 3. sz.,  179-196. oldal, politikatörténet/kisebbségpolitika

CSANÁDY András: A gazdálkodás paraszti módja és mentalitása Székelyföldön, 1995, 1-2. sz.,  126-136. oldal, mentalitástörténet/antropológia

VINCZE Mária: A családi gazdaság helye és szerepe a romániai agrárátalakulásban, 1995, 1-2. sz.,  137-144. oldal, gazdaságszociológia

CSÓTI Csaba: Az 1916. évi román támadás menekültügyi következményei, 1999, 3-4. sz.,  226-242. oldal, társadalomtörténet/demográfia

FEISCHMIDT Margit: Etnicitás és helyi intézmények. Jegyzetek egy mezőségi faluról, 1994, 3. sz.,  119-128. oldal, antropológia

HORVÁTH István: Válasz: (Ankét a kisebbségkutatás helyzetéről), 2009, 3. sz.,  44-48. oldal, kisebbségkutatás, ankét

SÜLE R. Andrea: Terület- és településrendezési tervek Romániában, 1990, 1. sz.,  31-43. oldal, politikatörténet/közigazgatás

OLÁH Sándor: Magyar görög-katolikus "románok" (Vallási-etnikai feszültségek egy székely faluban a két világháború között), 1993, 2. sz.,  99-119. oldal, etnoszociológia/vallásszociológia/esettanulmány

PÁL Judit: A hivatalos nyelv és a hivatali nyelvhasználat kérdése Erdélyben a 19. század közepén, 2005, 1. sz.,  3-26. oldal, társadalomtörténet/művelődéstörténet/politikatörténet

FÜLEMILE Ágnes: Történeti idő és emlékezés egy kétnemzetiségű kalotaszegi községben, 1996, 1. sz.,  64-86. oldal, etnográfia/kisebbségtörténet

HALÁSZ Iván: A kettős állampolgárság mint a magyar nemzetpolitika eszköze?, 2004, 4. sz.,  18-35. oldal, politológia

BÍRÓ Béla: Kossuth paradoxon, 1991, 2. sz.,  108-118. oldal, politikatörténet/mentalitástörténet

BOKOR Zsuzsa: Promiszkuus úrnőből futóbárcás, futóbárcásból hivatásos prostituált. technikák a prostituáltak marginalizálására és a nemzeti térből való kizárására, 2005, 3. sz.,  47-66. oldal, társadalomtörténet/antropológia

BOTTONI Stefano: A sztálini "kis Magyarország" megalakítása (1954), 2003, 3. sz.,  89-125. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

GAGYI József: Határ, amely összeköt, 2003, 3. sz.,  126-148. oldal, társadalomtörténet/mentalitástörténet/politikatörténet/kisebbségtörténet

KOVÁCS Éva ; MISOVICZ Tibor ; BÁRDI Nándor : Politikai attitüdök az erdélyi magyarság körében, 1998, 1. sz.,  81-108. oldal, közvéleménykutatás/politikai szociológia

BÁRDI Nándor: Az értelmezés kereteinek keresése [Borsi-Kálmán Béla: A békétlenség stádiumai. Budapest, Osiris [...], 1999. 372 p., 2000, 2. sz.,  281-286. oldal, kapcsolattörténet, recenzió

SZALMA József: Állam és nemzet a rendszerváltás után. Gecse Géza Állam és nemzet a rendszerváltás után.. A Magyar Rádióban elhangzott riportok és a Tolcsvay Klubban tartott Határok nélkül vitaestek szerkesztett változata. Kairosz-Logosz Könyvkiadó, Budapest-Tóthfalu, 2002. 647 p., 2003, 3. sz.,  291-294. oldal, politikai interjú, recenzió

***: Levente Salat - Smaranda Enache (szerk): Relatiile româno-maghiare si modelul de reconciliere franco-german. A román-magyar kapcsolatok és a francia-német megbékélési modell [...] CRDE: Cluj, 2004. 640 p., 2005, 1. sz.,  151-152. oldal, etnoszociológia, recenzió

BAKÓ Boglárka: Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról. Szerk: Gyagyi József. Csíkszereda, KAM [...] Pro-Print Könyvkiadó, 1996. 283 p., 1997, 3-4. sz.,  198-209. oldal, etnoszociológia/antropológia

KÖPECZI Béla: Egy román kortárs a reformkori magyar politikai gondolkodásról, 1993, 2. sz.,  121-146. oldal, eszmetörténet/művelődéstörténet

GÁLL Ernő: Mi és "ők". Ellenségképek szerepe a mai magyar és román nacionalizmusban, 1991, 2. sz.,  119-129. oldal, pszichoszociológia/mentalitástörténet

ZAHORÁN Csaba: Trianon és ami utána következett. Lucian Leustean: România, Ungaria si Tratatul de la Trianon 1918-1920. Iasi, Polirom, 2002. : Lucian Leustean: România si Ungaria in cadrul "Noii Europe" (1920-1923) Iasi, Polirom, 2003., 2005, 4. sz.,  177-184. oldal, politikatörténet, recenzió

SZARKA László: Iratok az 1918. novemberi aradi magyar-román tárgyalások történetéhez, 1994, 3. sz.,  140-166. oldal, politikatörténet/politikai dokumentumok

MOLNÁR Gusztáv: Körkérdés Magyarország NATO-tagságáról. Válaszol: Gabriel Andreescu (Románia) [Takács Ferenc fordítása], 1999, 2. sz.,  40-43. oldal, geopolitika, interjú

MOLNÁR Gusztáv: Körkérdés Magyarország NATO-tagságáról. Válaszol: Sabin Gherman, a kolozsvári Pro Transilvania Alapítvány elnöke (Románia) , 1999, 2. sz.,  43-44. oldal, geopolitika, interjú

VERDERY Katherine: A szülő államtól a családi patriarcháig: Társadalmi nem és nemzet napjaink Kelet-Európájában. [Fordította Ábrahám Zoltán], 2001, 2. sz.,  3-40. oldal, gender-study

VARGA Attila: Nacionalizmusok a politikai és kulturális nemzet határán, 2002, 4. sz.,  194-211. oldal, politológia

HORVÁTH István: A romániai nyelvpolitikák értékelése [Fordította Papp Z. Attila], 2009, 1. sz.,  3-16. oldal, nyelvpolitika

BÁLINT Emese: A társadalmi kapcsolatháló és a kódválasztás összefüggései: román-magyar kétnyelvű közösségek példája, 2005, 2. sz.,  165. oldal, szociolingvisztika

CSERNICSKÓ István ; PÉNTEK János ; SZABÓMIHÁLY Gizella: A határon túli magyar nyelvváltozatok a többségi nyelvpolitikák rendszerében: Románia és Ukrajna példája, 2010, 3. sz.,  3-36. oldal, kisebbségkutatás/szociolingvisztika

CSATA Zsombor: A képzésből a munka világába való átmenet az erdélyi diplomás fiataloknál, 2006, 2. sz.,  43-64. oldal, oktatásszociológia

MANZINGER Krisztián: Az ortodox egyház a magyar nemzeti célok szolgálatában?, 2010, 3. sz.,  149-180. oldal, egyháztörténet

KÁNTOR Zoltán ; BÁRDI Nándor: AZ RMDSZ a romániai kormányban, 1996-200, 2000, 4. sz.,  150-186. oldal, politikatörténet/politológia/kisebbségtörténet

DEMÉNY Lajos: Zsidóellenes törvényhozás Romániában 1940 és 1944 között, 1994, 2. sz.,  71-90. oldal, kisebbségtörténet/jogtörténet

GYŐRFFY Gábor: Sajtócenzúra a kommunista Romániában, 2007, 3. sz.,  95-116. oldal, sajtótörténet/intézménytörténet/művelődéspolitika

LÁZOK Klára: Könyvkiadás és cenzúra az 1950-60-as évek Romániájában, 2007, 3. sz.,  117-145. oldal, művelődéspolitika/könyvtörténet

BOKOR Zsuzsa: A különbség, ami számít. Magyari-Vincze Enikő: Diferenta care conteaza. Diversitatea social-culturala prin lentila antropologiei feministe. Desire, Cluj, 2002. : Cosma Ghizela - Magyari-Vincze Enikő - Pecican Ovidiu: Prezente feminine. Studii despre femei in România. Desire, Cluj, 2002, 2003, 2. sz.,  271-284. oldal, gender-study, recenzió

TÓTH Attila: A közösségi gazdálkodás a Székelyföldön. A székelyföldi szövetkezeti mezőgazdaság 1989-es fordulat utáni helyzete, 1995, 1-2. sz.,  145-154. oldal, gazdaságszociológia

NOVÁK Csaba Zoltán: Románia, Európa hátországa. Lucian Boia: România: tara de frontiera a Europei. Humanitas, Bucuresti, 2002. 296 p., 2003, 2. sz.,  266-270. oldal, historiográfia, recenzió

NAGY Mihály Zoltán: A román történetírás az "Archivele Totalitarismului" tükrében (1993-1998.), 2000, 3. sz.,  242-250. oldal, sajtóanalízis

IORDACHI Constantin ; TURDA Marius: Politikai megbékélés versus történeti diszkurzus: az 1989-1999 közötti román történetírás Magyarország-percepciója. [A szerzők által összállított bibliográfiával. Fordította: Bálintfy Ida és Bálintfy Ottó], 2000, 2. sz.,  129-157. oldal, historiográfia

WALDMAN Felicia: A "zsidókérdés" és a holokauszt a román tankönyvekben (1998-2002) [Fordította: Rácz Katalin], 2003, 2. sz.,  150-165. oldal, oktatásszociológia/kisebbségtörténet

VOGEL Sándor: Kisebbségi dokumentumok Romániában, 1994, 2. sz.,  157-179. oldal, politikai dokumentumok

ROMÁN Ildikó: A magyar-román viszony alakulása 1937-1940 között, 1994, 3. sz.,  95-118. oldal, politikatörténet/kisebbségtörténet

BOGDÁN Andrea ; MOHÁCSEK Magdolna: A nemzeti kisebbségek problémakörében illetékes közintézmények Romániában és a kisebbségi nyelvhasználat Romániában, 2009, 2. sz.,  47-68. oldal, kisebbségkutatás

OTLI Ágoston: Kommunizmus alul- illetve felülnézetből. Három könyv a Román Kommunista Pártról. Cioroianu Adrian: Pe umerii lui Marx. O introducere in istoria comunismului românesc. Bucuresti, Editura Curtea Veche, 2005. 519 p. Stelian Tanase: Clentii lui tanti Varvara. Istorii clandestine. Bucuresti, Humanitas, 2005. 51 p. ; Tismaneanu Vladimir: Stalinism pentru eternitate. O istorie politica a cominismului românesc. Iasi, Editura Polirom, 2005. 415 p., 2006, 3. sz.,  141-146. oldal, politikatörténet, recenzió

OLÁH Sándor: Az elit szerepe a szocialista Romániában. Stelian Tanase: Elite si societate. Guvernarea Gheorghiu-Dej 1948-1965. Humanitas, Bucuresti, 1998., 1999, 3-4. sz.,  278-283. oldal, szociológia, recenzió/politológia, recenzió/társadalomtörténet, recenzió

NIESSEN James: A román nacionalizmusról - amerikai tükörben. Gilberg Trond: Nationalism and Communism in Romania [...] Boulder-San Francisco-Oxford, Westwiew Press, 1990. 289 p. : Verdery Catherine: National Ideology under Socialism [...] Berkeley-Los Angeles-Oxford, University of California Press, 1991. 406 p., 1991, 4. sz.,  242-245. oldal, szociológia, recenzió/politikatörténet, recenzió

GÁLL Ernő: A román nemzeti ideológia tegnap és ma, 1995, 1-2. sz.,  205-219. oldal, eszmetörténet/művelődéstörténet/politikatörténet

NOVÁK Andrea: Két évszázad nemzeti mitológiája [Lucian Boia: Doua secole de mitologie nationala. Bucuresti. Humanitas, 1999.], 2000, 1. sz.,  280-284. oldal, román történelem, recenzió

PAKOT Levente: Népesedéspolitika Ceausescu Romániájában. [Gail Kligman: Politica dublicitatii. Controlul reproducerii in România lui Ceausescu. Bucuresti, Humanitas, 2000. 368 p. [...], 2002, 3. sz.,  206-211. oldal, politikatörténet, recenzió/antropológia, recenzió

MIROIU Mihaela ; POPESCU Liliana: A nők helyzete Romániában: hagyomány és modernizáció választóvonalán. [Fordította Bálintfi Ida és Bálintfi Otto], 2001, 2. sz.,  83-109. oldal, gender-study

MANDEL Kinga: Modernizálódó tanfelügyelőségek? Romániai magyar tanfelügyelők és minőségkoncepcióik, 2006, 1. sz.,  44-73. oldal, intézményszociológia, interjúelemzés

COSMEANU Marius: Szocio(n)osztalgia. [Rostás Zoltán: O istorie orala a Scolii Sociologice de la Bucuresti. Bucuresti, Printech, 2001.] [Fordította: Papp Z. Attila], 2002, 4. sz.,  378-389. oldal, szociológiatörténet, recenzió

LŐRINCZ D. József: A társadalomtudományok helyzete Romániában 1989 után, 2000, 1. sz.,  238-248. oldal, szociológia-történet

BEREZNAY András: Erdély történetének bemutatása 1920 és 2000 között kiadott román történelmi atlaszokban. [Meghívottból letiltott előadó [...], bajkeverő, leckéztetett dilettáns. Átalakulásom története. 160-170 p.], 2009, 2. sz.,  143-170. oldal, kartográfia

SZEGEDI Edit: Adalékok a romániai etnikumok közötti párbeszéd történetéhez 1918-1940 között, 1992, 1. sz.,  48-56. oldal, politikatörténet

ZÁKONYI Botond: A román múlt egy metszete [Livezeanu Irina: Cultural Politics in Greater Romania. Regionalism, nation building, and ethnic struggle 1918-1930. Cornell University Press, Ithaca and London, 1996. 340 p., 1998, 1. sz.,  230-239. oldal, politikatörténet, recenzió/eszmetörténet, recenzió

MÁRTON Attila: Egy lépéssel közelebb. [Minoritatile nationale in România 1918-1925. A romániai nemzeti kisebbségek 1918-1925. Ed.: Adrian Adamache [...]Bucuresti, Arhivele Statului din România, 1995. 783 p., 1996, 4. sz.,  159-164. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

VOGEL Sándor: A nemzeti kisebbségek Romániában. [Othmar Kolar: Rumânien und seine nationalen Minderheiten seit 1918 bis heute. Böhlau Verlag, Wien-Köln- Weimar, 1997. 584 p., 1998, 3. sz.,  197-203. oldal, kisebbségtörténet, recenzió

MÁRTON János: Felnőttképzés Romániában, 2005, 2. sz.,  57-83. oldal, oktatáspolitika

PAPP Z. Attila: Felnőttképzés és iskolarendszerű szakképzés viszonya (kisebbségi - romániai magyar - közegben), 2005, 2. sz.,  84-91. oldal, oktatáspolitika

FÓRIS-FERENCZI Rita: Értelmezési kontextusok a minőség fogalmához a romániai középfokú oktatásban, 2004, 2. sz.,  15-56. oldal, oktatáspolitika

MANDEL Kinga: Változó oktatási minőségfogalom az erdélyi magyar középiskolák igazgatóinak értelmezésében, 2004, 2. sz.,  57-78. oldal, oktatásszociológia

PAPP Z. Attila: Pedagógusok és minőségkoncepciók a romániai magyar közoktatásban (egy kérdőíves vizsgálat tanulságai), 2004, 2. sz.,  79-103. oldal, oktatásszociológia

PULAY Gergő: Etnicitás, állampolgárság és munkaerőpiaci kategorizáció, 2006, 2. sz.,  25-42. oldal, politikai szociológia/etnoszociológia

BAKÓ Boglárka: Itthon vagyunk megszokva - egy barcasági magyar közösség együttélési viszonyainak elemzése -, 2001, 3. sz.,  89-118. oldal, antropológia, esettanulmány

BAKK Miklós: Az RMDSZ mint a romániai magyarság politikai önmeghatározási kísérlete 1989 után, 1999, 2. sz.,  80-116. oldal, politikatörténet/intézménytörténet

VERES Valér: A Kolozs és Kovászna megyei magyarok kisebbségi identitástudatának néhány vonása, 1997, 3-4. sz.,  319-357. oldal, etnoszociológia

BÁRDI Nándor: A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiái a két világháború között, 1997, 2. sz.,  32-67. oldal, kisebbségtörténet

KISS Tamás: Demokrácia?! - Kolozsvári diákok politikai kultúrájának elemei -, 2002, 4. sz.,  264-295. oldal, politikai szociológia, felmérés

MAGYARI Tivadar: A hosszú romániai átmenet győztesei. Culic Irina: Câstigatorii. Elita politica si democratizare in România, 1989-2000. Limes Kiadó, Kolozsvár, 2002. 223 p., 2003, 1. sz.,  161-165. oldal, társadalomtörténet, recenzió

GIDÓ Attila: Zsidó jelen-lét Romániában, 2004, 3. sz.,  3-21. oldal, kisebbségtörténet/intézménytörténet

EPLÉNYI Kata: Székelyek és autonómia - tervek a mérlegen (2003-2006), 2006, 3. sz.,  61-80. oldal, politikatörténet

HELTAI Gyöngyi: Operett-barátság. Az interetnikus reprezentáció elvei és gyakorlata a szocialista operettben, 2005, 1. sz.,  71-96. oldal, művészettörténet- és kritika/művelődéstörténet

VARGA E. Árpád: Városodás, vándorlás, nemzetiség, 1991, 4. sz.,  121-141. oldal, demográfia/városszociológia

LIPCSEY Ildikó: CASBI: az Ellenséges Vagyonokat Kezelő és Felügyelő Pénztár működése Romániában (1945-1948), 1992, 2. sz.,  76-90. oldal, politikatörténet/gazdaságtörténet